IERiGŻ
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej jest samodzielną placówką naukowo-badawczą z kilkudziesięcioletnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Od utworzenia w 1950 roku funkcjonował pod nazwą Instytut Ekonomiki Rolnej, a po połączeniu w 1983 roku z Instytutem Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego pod nazwą Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Decyzją Rady Ministrów z października 2004 r. uzyskał status państwowego instytutu badawczego i od dnia 1 stycznia 2005 roku nosi nazwę Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB).
 

Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej:
• Stan i perspektywy rozwoju gospodarki żywnościowej i jej segmentów
• Sytuacja na rynkach podstawowych artykułów rolno-żywnościowych i środków produkcji dla rolnictwa
• Skutki stowarzyszenia Polski z Unią Europejską dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich
• Miejsce polskiej gospodarki żywnościowej w strukturach unijnych
• Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej
• Wpływ procesów globalizacji na rozwój rolnictwa i przemysłu spożywczego
• Przekształcenia własnościowe i strukturalne w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich
• Regionalny rozwój obszarów wiejskich
• Przemiany społeczno-demograficzne ludności rolniczej i wiejskiej
• Stan wyżywienia społeczeństwa i bezpieczeństwo żywnościowe kraju
• Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw rolnych oraz firm przemysłu spożywczego
• Koszty i opłacalność produkcji podstawowych produktów rolniczych
 

Badania realizowane są w oparciu o statutową działalność naukową, zadania Programu Wieloletniego, funkcję Agencji Łącznikowej FADN (Farm Accountancy Data Network) oraz krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.
 

www.ierigz.waw.pl