Aktualności
2017-03-27 2017-02-14 2017-02-14
Regulamin
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI FOOD AUTOMATION 2017

I. Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów konferencji Food Automation 2017, której Organizatorem jest Omega Communication Dorota Sapija z siedzibą przy ul. Puławskiej 12a/8; 02-566 Warszawa
2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Organizator: Omega Communication Dorota Sapija z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 12a/8, 02-566 Warszawa,
Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna składająca deklarację uczestnictwa w konferencji przez rejestrację elektroniczną,
Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi promocyjne zgodnie z cennikiem Pakietów Partnerskich,
Potwierdzenie udziału: komunikat wraz z fakturą Pro Forma wysłany przez Organizatora konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez formularz online,
Konferencja Food Automation: płaszczyzna wymiany doświadczeń i najlepszych rynkowych praktyk w branży przetwórstwa spożywczego. Konferencja adresowana jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla – osób zarządzających przedsiębiorstwem, technologów i inżynierów produkcji, procesu produkcyjnego, osoby odpowiedzialne za planowanie inwestycji, kierowników utrzymania ruchu oraz do kadry naukowej wiodących polskich uczelni technicznych.
Konferencja odbędzie się w dniach 23-24.03.2017, w Łodzi, w Hotelu Holiday Inn ****.

II. Warunki uczestnictwa
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Powoduje także powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
2. Uczestnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do dnia 20.03.2017 roku.
3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
5. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. No 101, poz.926 z późn. zm.).
6. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i/lub upoważniony przez niego podmiot Siemens sp. z o.o. w celu organizacji konferencji/lub marketingu bezpośredniego, związanego z przesyłaniem informacji i materiałów promocyjnych. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych po zakończeniu konferencji.
7. Uczestnik poprzez formularz rejestracji wybiera z dostępnych rodzajów uczestnictwa.
8. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem przesłania zgłoszenia.
9. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia przez Organizatora skutkuje wysłaniem drogą elektroniczną potwierdzenia udziału w konferencji, którym jest wiadomość z załączoną fakturą Pro Forma.
10. Każdy zarejestrowany uczestnik ma zagwarantowane materiały konferencyjne, wyżywienie, atrakcje integrujące oraz zakwaterowanie zgodnie z wybranym rodzajem uczestnictwa.
11. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów konferencji
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wykorzystania miejsc.


III. Płatności
1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w konferencji.
2. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 790PLN netto (+23% VAT) w przypadku wyboru uczestnictwa z noclegiem w pokoju jednoosobowym, 690 PLN netto (+23% VAT) w przypadku uczestnictwa z noclegiem w pokoju dwuosobowym oraz 500 PLN netto w przypadku uczestnictwa w konferencji bez noclegu.
3. Płatność powinna być wykonana przelewem w terminie określonym na fakturze pro forma.
4. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora: 89 2130 0004 2001 0197 5515 0003; Volkswagen Bank Polska S.A.
5. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Organizatora, Organizator przekaże Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej na adres email wskazany
w formularzu rejestracji fakturę VAT.
6. Przeliczanie stawek PLN na EUR dokonywane jest wg aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP z dnia wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Uczestnika.
7. Terminowe dokonanie płatności wymaganych niniejszym Regulaminem jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.


IV. Rezygnacja z uczestnictwa
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w wysokości 50% wpłaconej kwoty w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 2 marca 2017 roku.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji po 2 marca 2017 roku poniesione koszty uczestnictwa nie są zwracane.
3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: mfudala@communication.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

V. Reklamacja
1. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail mfudala@communication.pl lub na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia konferencji.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. oznaczenie konferencji,
c. opis zastrzeżeń dotyczących konferencji,
d. adres do korespondencji, adres e-mail Uczestnika
Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko.

VI. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie funkcjonowania formularza rejestracji oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
2. Za zgodą Uczestnika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora, Organizatora oraz Partnerów współpracujących z Organizatorem w ramach konferencji.
3. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

VII. Organizacja konferencji
1. Konferencja i wydarzenia towarzyszące będą filmowane i fotografowane przez Organizatora. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konferencji.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za należące do uczestników przedmioty zagubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.
3. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przepisów BHP, ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek postępowania Uczestników podczas konferencji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas konferencji. Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.
6. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem konferencji, w zakresie przewyższającym odszkodowanie wypłacone z tego tytułu przez ubezpieczyciela. Wyłączenie powyższe nie dotyczy konsumentów.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Koszt przejazdu na konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2017.